تصفیه خانه، فاضلاب

شیرهای تنفسی

شیرهای تنفسی

شیرهای تنفسی طراحی شده اند در بالای مخازن نصب شوند و ماموریت حفاظت از مخازن را برعهده دارند. وظیفه آنها جلوگیری از انفجار یا مچاله شدن (ایجاد خلا) مخازن ذخیره است. شیر تنفسی به سه نوع فشاری، خلا و ترکیب ...